Memories: Bratić


1380., Sokol kod Bihaća 


 da ima Cvit’ko dati Stanislavu ti .bï. (12) griv’ni. A na to je pristav’14  Šem’ković’ Karin’, trь Cvit’ko Žub’rić’, trь Mar’ko Bratić’15. Ki pristavi16 / platiše17 Stanislava zem’lju, ka je poli Ursinu luku, trь18 mu daše / tri dili19  Filetina vinograda, i ošće20 pod’ pr(a)vdu Cvit’ko Stanislavu / za .ĵ. (30) grivan’, i da ne more Fileta pr(a)vde dvignuti na Stanislava21/, i klademo zagovor’ pet’deset’22 grivan’ gospod’stvu, a tolikoj23 Sta/nislavu vrh’ Filete Cvitka, ako bi ob to24 pr(a)vdu dvigal’, ali mu / ko hudo uč(i)n(i)l’. Pod’ leti G(ospod)njimi .č.t.o. (1380)


str. 32

https://www.academia.edu/36933013/ACTA_CROATICA_HRVATSKI_SPOMENICI

Tags Bratić