Sjećanje: Vidović


30. X. 1497., Crna Vas u Lici


Mi Juraj Sladojević’, budući š’pan meju plemenitimi ljudi Mogorovići v Lici, i mi sud’ci rot’ni li togaje plemenitoga s’tola i pitan/ĵa kraljeva po imenu: Ĵakov’ Sopčić od Petrićević’, i Ĵakov’ Račić’ od Ždralićь, i Ivanь Starac’ od Vrhovljan’, i Grgurь Nevković’ od Podknežinić’ i Petarь Su/dčić’ od Tugomerić

A mi: š’pan’ i sudci priĵamši listi g(ospo)d(i)na hercega: jedan’ od Vladi/ć’, a drugi od Mihalja Skoblića, i mi razgledavši listi g(ospo)d(i)na hercega 

 i tu pristup[i]še17 plemeniti ljudi Lagodušići po imenu18 Kosići, i Hrančići, i Radušići, i Tvrdčići i Plavšići, i rekoše Miha/lju

G(ospo)do! Da ovo mi se je nova sila učinila, a na mom’ vlastitom’.‑ I tu rekoše više rečeni od pleme/ne Lagodušić: »G(ospo)do špane i sudci … ni …evsk24. Mi se opovidamo25 te sile, ke se je Mihalju totu učinila, nego v toj sili osta od plemen/e Lagodušić Ĵakov’ tr Filip’ Vlad[i]ći

ć, ki ima svoj gr[a]d28, i M[ikl]oš’29 Babonožić, i Grgur Slavković’30, i Ivanuš’ Miserić’, i Matij Plišković’, i Matiĵaš’ Ždralić’, / i Petarь Mihalić’, i Mikula Radmanč[i]ć’31, i Karin’ s Kaseg’, i Juraj Vidović’, i Vidas’ s Kaseg’ i An’ton’ Babić;

imenu Dom’ĵanca50 Radmančića z Gaćeleg’ i Jurĵa Dudulovića Zahumić5

Spolja drugom nešto mlađom rukom: To je dota Mihalja Skoblića.


stranica 347, 348, 349, 350, 351

https://www.academia.edu/36933013/ACTA_CROATICA_HRVATSKI_SPOMENICI

Oznake: Vidović