Sjećanje: Mavrović


23. VII. 1493. Krišćići

I na to / im dasmo na12 svedočastvo plemenite ljudi, ki pri tom bi/hu: najprvo: domina Matka Hvalinovića, Ivana Sokolo/vačkoga, Ivana Kuštrovića, Štifka13 Pacĵanovci14, Benšu15 Mi/lšića, Ivana Šemećevića16, Matka Travića, Martina Ma/vrovića17, Ĵandriĵa Lilčića18, Martina Ruĵavčića19 z Lapca, / Mavra Kučića20 z Brnosa, Štefana Ivančića, Ĵantola Hraniteljevića21 / i22 P/etra23, pristava krišćićskoga.

stranica 319

https://www.academia.edu/36933013/ACTA_CROATICA_HRVATSKI_SPOMENICI

Oznake: Mavrović